divendres, 28 d’octubre de 2016

Informacions PAS-F octubreEn aquest comunicat us informem de les situacions següents:
 • Iniciatives de millora
 • Formació: idiomes, hores de formació integral, formació 2017
 • Plus campus- on estem
 • Negociació calendari laboral 2017
 • Negociació de la Relació de Llocs de Treball (estructura de la UAB)
 • Seguiment opos de gestió
 • Cobertura temporal de vacants (un procediment just i negociat)
 • Taxa de reposició
 • Campus de Sabadell
 • Excedències amb reserva de plaça
 • Aplicació igual a tots els centres de la Gestió Horària i no en funció de l’Administrador/a i de la seva amistat amb el treballador/a
 • Més grans de 60 anys
 • Selecció (vacants pendents de sortir, concurs a resultes, comissions de serveis, BB22, nous administratius)
· Eliminació unilateral d’Iniciatives de millora: De manera totalment unilateral l’equip de govern ha decidit canviar el procediment. En un principi les  volien treure directament i que fos via formació, situació econòmicament inviable que segurament no van tenir en compte i ara estem a l’espera de veure quina ocurrència tenen. Des d’UGT hem manifestat el nostre desacord a aquests tipus d’actuacions unilaterals i oposades als drets dels treballadors i de la negociació col·lectiva.

· Hores exàmens oficials d’idiomes pendents de carregar: se suposa que ja estan carregades, comproveu els dies que vau fer els exàmens, que es on es posen les quatre hores si no veu agafar permís.

· Càrrega d’hores de formació integral: en principi està previst fer la càrrega a finals d’octubre. Ens han informat que les poques denegacions estan justificades, si no és el cas ens ho feu saber i ens posarem en contacte amb formació per a consultar específicament el cas.

· Execució de sentència plus campus: La UAB va interposar recurs de cassació contra la sentència que ens donava la raó, i no sap en quin estat es troba. No sabem si la secció sindical que va interposar el conflicte col·lectiu va instar l’execució de sentència. Tot sembla indicar que no. Desconeixem el motiu.

CALENDARI LABORAL
Ens han donat un esborrany de proposta força raonable però al que hem de fer esmenes sobre certs punts que no ens semblen suficients i que els farem arribar en els propers dies als altres membres de Comitè i Junta per tal d’enviar una proposta consensuada.

El que si sembla que perilla són les iniciatives de millora, programa que no semblen tenir intenció de renovar, com ja va començar-se a veure a la darrera comissió, i que volen canviar-nos per una proposta de formació que hem demanar ens passin per escrit.

Tots estem d’acord en que cal formar-se i des de la UGT fa molts anys que venim reivindicant canvis i millores en matèria formativa, ja que cal tenir un accés igualitari a una formació de qualitat i fonamentalment útil per al treballador i per a la seva carrera professional.

El que no cal oblidar, és que els treballadors públics, “gaudíem” de certs avantatges, com les 35 hores setmanals, a tall d’exemple, per compensar el fet que ni en temps de bonança econòmica teníem els augments salarials que la resta de treballadors, i que amb les retallades som els que més poder adquisitiu hem perdut. D’altra banda som un campus no urbà, al que tothom si ha de desplaçar expressament i amb majors dificultats de fer-ho amb transport públic i de poder anar a dinar a casa, fet que va motivar l’existència del plus campus i el plus menjador, que fa anys que no cobrem tampoc. Una de les mesures per tal de pal·liar aquests greuges va ser la creació del programa d’iniciatives de millora, i el fet de que ara ens el vulguin arrabassar és un menyspreu a l’esforç que portem anys fent els treballadors públics.

COMISSIÓ RLT (Relació Llocs de Treball)
La funció d’aquesta comissió seria donar coherència a l’estructura organitzativa de tota la UAB, hauria de ser una foto de la realitat de la plantilla de la UAB, perfils, categories, etc.En la realitat esdevé un retard en la informació per part de Recursos Humans emprant la màxima “la informació és poder”

A tall d’exemple, en la propera reunió  donarem el nostre parer respecte la RLT 2014 i 2015. Ja us avancem que nosaltres no podem estar d’acord dels trapis que han esdevingut els darrers anys, sense tenir en compte el parer de la Junta, entre d’altres, de la pujada de categoria /sou de forma purament geogràfica, és a dir, en funció si era o no l’edifici A i la categoria era A2 o superior; o si l’administrador/a tenia més o menys pes.

En el que si que hem avançat és en el compromís de fer una anàlisi més ràpida de la RLT 2016 i de que ens farien arribar una proposta d’estructures o composició mínima de cada servei. Val a dir que sobtadament, començaran l’estudi pels instituts de Recerca i per la Facultat de Medicina (cal recordar que l’actual Vicerrector era, fins el moment de ser nomenat, Director de l’Institut de Neurociències) i anirem avançant per centres.

COMISSIÓ NEGOCIADORA
1. Seguiment d’oposicions de gestió: hem demanat un seguiment per part de RRHH dels candidats en pràctiques que puguin tenir incidències amb l’acollida al lloc de pràctiques.
2. Proposta de cobertures temporals: la Junta ha presentat una proposta per tenir lligat aquest tema, però la reunió es farà al desembre, i  mentrestant es continua incrementant el número de comissions de serveis.
3. Oferta pública d’ocupació del PAS: al 2017 la taxa de reposició acceptada per la Generalitat serà del 100% del personal que va deixar de prestar serveis al 2015. La UAB te fins al 31 de desembre per  fer-ho públic al DOG i demanar l’autorització a la Direcció General d’Universitats.
4. Campus Sabadell: el nou equip te intenció d’implementar el Campus Sabadell. Farà una proposta a la RLT per veure si es justifica o no el que estem demanat.
5. Excedències amb reserva de plaça: La Junta ha demanat que hi hagi un criteri únic i no aleatori per reservar o no les places amb excedència. La llei diu que no es poden reservar.
6. Manual de GH: demanem que els criteris d’aplicació siguin els mateixos per tot el personal, independentment del centre on treballi.

NEGOCIADORA MÉS GRANS DE 60 ANYS
El nou equip a banda de voler treure les iniciatives de millora que es van crear per tal de minimitzar l’impacte de les 37,5 hores setmanals, no està per signar un acord que consisteix en la reducció d’una hora diària i la compactació de l’horari de treball. Aquest acord s’està aplicant a la Univ. Girona i UPC  des de 2008 i a la UB i la UPF des de 2015. L’argument és que les hores que es fan a la UAB ja no es poden reduir més, que no hi ha pressupost per cobrir aquesta despesa; i donen solucions com incrementar el teletreball en aquest supòsits.

COMISSIÓ SELECCIÓ
Ens van informar de les places vacants pendents de sortir i, tot i que poden variar les places que sortiran en funció de les places que alliberin les persones que guanyin els concursos, la idea és que estiguin dins del novembre i el desembre, i altres pressupostades per 2017.
Es va tractar, per sobre, la possibilitat que els concursos tinguin també la variant “a resultes” (que les places que alliberin els que guanyin la plaça sortin per a les persones que han fet la sol·licitud per aquest concurs). Tot i que encara no hi ha una solució tancada, sembla que potser es podria donar en el cas de places que estiguin catalogades com a equivalents i no per a places que siguin diferents a les ofertades. Esperem a veure com evoluciona la proposta i us informarem.

 Concurs per als nous administratius. La Junta ha demanat que el requisit d’un any d’antiguitat a l’escala per a optar a concurrència es relaxi en la seva aplicació. Encara no tenim una resposta al respecte, des de RRHH estan fent l’estudi de la resposta, però ja ens han avançat que no és fàcil per qüestions legals, tot i que restem a l’espera de la resposta ferma.
Si no es canvia aquesta situació, tots els administratius “nous” no podrien concursar en places del nivell actual o més baix, és a dir,, tots els C1.16 només podrien concursar a partir del 18, els 18 només a partir del 21 i successivament. Això mentre no faci un any de les opos, llavors aquesta limitació s’acabaria.

Comissions de serveis: per enèsima vegada vàrem demanar que totes les places que portin 2 anys en Comissió de Serveis que sortin a concurs (requisit legal) i ens van tornar a donar la mateixa resposta, que des del seu parer, no hi ha aquesta limitació (art. 85.3, Dl 1/1997 “la comissió de servei, que tindrà caràcter temporal i no podrà durar més de dos anys, ...)

Des de la UGT ja fa temps que insistim en que les places temporals surtin a concurs intern per tal de poder-nos promocionar temporalment i/o conciliar millor la nostra vida laboral i familiar. Ja tenim una proposta consensuada per la Junta de PAS per a la cobertura temporal, per garantir uns requisits de legalitat i igualtat, malauradament, aquest tema queda pendent en la negociadora de setembre, mentre, com podeu veure a la intranet, continuen sortint places en comissió de serveis amb un procediment diferent a l’ordinari i amb un tribunal restringit  de manera voluntària per part de RRHH.

Bibliotecaris BB22: ens van comunicar que les persones que tenen aquesta categoria no podran concursar a les vacants BB20 perquè l’acord de Biblioteques no contemplava aquesta situació i ens han fet xantatge moral demanant que signem un acord per a que els BB22 puguin concursar a places de BB20. Des d’UGT considerem que el que haurien de fer és canviar la catalogació de les places a BB22 i això beneficia als actuals BB22 i també als actuals BB20 que podrien concursar per promoció.

COMISSIÓ DE FORMACIÓ
Des de l’Àrea de Formació ens van fer arribar les dades respecte els resultats dels cursos d’idiomes i respecte la compensació de la formació integral.

Respecte els idiomes hi ha un augment significatiu de superació dels cursos i petits canvis respecte la plataforma virtual, un canvi en l’aplicatiu que sembla positiu amb un millor suport i de més qualitat.

Respecte la compensació de les hores de formació integral només ens han informat de molt poques denegacions i totes justificades, si no teniu la mateixa opinió us agrairíem que ens informeu per posar-nos en contacte amb l’Àrea de Formació i fer un estudi del vostre cas particular.

Tot i que ens van fer arribar les dades estadístiques dels resultats, no us torturarem amb les dades.

Pla de formació 2017: des d’ara fins a finals d’anys es començarà l’estudi de les línies estratègiques de formació (encara estem pendent que l’equip de govern ens digui quines seran les línies principals que vertebraran tot el procés de formació). És per aquest motiu que començaran amb les peticions a tots els serveis de les necessitats formatives. Si no us demanen el vostre parer i teniu alguna proposta de formació, li podeu comunicar al vostre cap per a que la tingui en compte o, si ho estimeu convenient, ens feu arribar a la UGT la vostra proposta i nosaltres adreçarem la vostra petició a l’Àrea de Formació.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...