divendres, 7 d’octubre de 2016

Negociadora PAS-L 5/10/2016 (temes també transversals, d’interès per a PAS-F)Negociadora PAS-L 5/10/2016 (temes també transversals, d’interès per a PAS-F)

·  L'actual Gerent es va acomiadar del Comitè, tot i estar en funcions fins el dia 20 i tenir negociadora de calendari laboral el dia 19.

·  Hem rebut un estudi jurídic favorable a la possibilitat de que el personal laboral fix pugui participar en les convocatòries temporals amb reserva del lloc de treball. Des de la UGT estem treballant fa temps propostes en aquest sentit i que formen part del nostre programa electoral, i que ens permetrien una promoció temporal llargament buscada per tal de tenir una carrera professional real. Esperem en el sí de la propera Comissió de Selecció avançar en la elaboració d'una proposta d'acord consensuada que ens permeti accedir a aquestes places en concurs intern i que ens garanteixi la reserva del lloc de treball durant el temps que ocupem la plaça i tinguem en suspensió el nostre contracte fix. Sembla que un acord així serà properament possible ja que totes dues parts, Comitè i UAB, tenim propostes avançades.

·  Tot i haver sentència favorable al pagament de la paga meritada pels laborals el 2012 des del mes de juny, la Gerència ens confirma que no tenen notificació de sentència ferma, tot i que ja tenen els números preparats per pagar quan els arribi, ja que sorprenentment la UB ja ha estat notificada. Des de la UGT estem fent les gestions oportunes per tal que es doni el degut compliment a la sentència el més aviat possible, així com per a poder reclamar els interessos deguts.

·  El pressupost de Formació ha tingut un sobrant d'uns 24.000 euros, part de la massa salarial dels treballadors, que es perdrà a la incorporació de romanents perquè, a pesar de les nostres reclamacions, ens diuen que la llei ho indica així. Tot i que no estem d'acord amb aquesta decisió i la seva argumentació, demanem que es disposi del mateix o superior partida pressupostària en matèria de formació dels treballadors pels anys successius, i que es faci servir cada any en la seva totalitat, ja que, tot i l'esforç de la Unitat de Formació visible els darrers anys, continua havent moltes mancances, fonamentalment en formació específica per al lloc de treball i habilitats, precisament el que et demanen quan et presentes a concurs, i continuen sense obrir tots els cursos a tots els col·lectius, cosa que dificulta molt el tenir-los alhora de promocionar-te.

·  Tal i com diu el Calendari laboral i ens confirma Gerència, el proper 23 de desembre tindrà el tractament de vigília de festiu, i en els centres on no hi hagi docència per la tarda, es podran tancar els serveis, podent el personal de tarda venir a treballar pel matí o no venir, a compte d'hores acordades o de lliure disposició. El 23 de juny passat el servei de vigilància ja es va posar en contacte amb els diferents slipis per tal de saber si romandrien oberts o tancats i fer la cobertura corresponent. Esperem que els Caps de servei i les Administracions de centre facilitin el seu gaudi al major nombre de persones possible.

·  Segueixen negant-se a negociar un acord per a majors de 55 anys i/o malalts crònics. Volen un acord a la baixa dels existents a altres Universitats i només per a funcionaris, quan als laborals se'ls acaba la prejubilació el 2018. Seguirem lluitant per a aconseguir un acord per a tots dos col·lectius a l'alçada de l'excel·lència de la que tant presumeixen a la UAB.

·  Quan hi hagi talls de trànsit en l’accés al campus, ja sigui per piquets, vigilància o forces de seguretat, segons indicacions de Gerència tothom podrà passar la incidència corresponent i no sacrificar part del seu flexible per motius aliens a la seva voluntat. Per part d’UGT els hem indicat que seria interessant deixar circular, en la mesura del possible, almenys els autobusos interns de la UAB per tal de facilitar-ne l’accés a la gent que no es suma a la vaga.

·  En quant al programa de teletreball, que any a any va ampliant el nombre de participants i que tots estem d’acord en que és una mesura molt interessant tant pel treballador com per la institució, i que s’està fomentant en tots els àmbits, cal donar-ne deguda informació a treballadors i comandaments per tal que en facilitin la participació en la mesura del possible i fonamentin degudament les denegacions a les sol·licituds, tot i que és treballarà per a ampliar la mesura el més possible.

·  No hi ha data per al pagament del 20,77 % de la paga extra 2012 pactat amb la Generalitat. Tot i que la UAB ja els ha passat en temps i forma els números, la primera data de que es parlava, octubre, ja no serà possible, donat que no tenen resposta ni diners transferits.

·  L’Equip de Govern ens informa que s’han retirar totes les acusacions particulars per a les persones imputades en l’ocupació del Rectorat, i reiteren el seu compromís d’actuar com a mediadors en el conflicte, a part d’haver disminuït les quanties dels danys ocasionats i haver demanat el pagament amb treball social.

·  L’Equip de Govern ens informa que estan treballant en un nou sistema de fitxatge que resoldrà molts dels actuals problemes, i en una proposta de carrera professional basada en un itinerari personal i la formació adequada. Esperem tenir-la en breu per a treballar-hi i aconseguir un bon acord per a tothom.

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...