dilluns, 26 de juny de 2017

EL SINDICAT D’UNIVERSITAT DE CATALUNYA DE FeSP-UGT EXIGEIX A LA GENERALITAT RESOLDRE AMB URGÈNCIA ELS GREUS PROBLEMES I MANCANCES EXISTENTS EN LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES

A petició de la UGT, el 14 de juny es va reunir “l´Espai de diàleg”, concebut com una taula informal de trobades entre els sindicats i les autoritats de les Universitats del Govern de Catalunya, encapçalada pels senyors Arcadi Navarro, Secretari General d’Universitats i Recerca i Josep Pallarès, Director General d’Universitats, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. 

Aquest “espai”, segons el nostre sindicat, es va convocar amb un ordre del dia manifestament irrellevant pels interessos dels treballadors de les universitats, atès que el que defensem és un model d’universitat pública orientat a la igualtat social i d’oportunitats i de recuperació i de respecte dels drets laborals de tots els treballadors i treballadores de les universitats catalanes.

En coherència amb això,  vam demanar a les autoritats catalanes d’universitats la resolució, amb urgència, dels següents punts calents:

1.      La reducció de les matrícules i de les taxes acadèmiques de les universitats públiques catalanes, que en l’actualitat són les més cares de tot l’Estat: les matrícules de grau oscil·len a Catalunya entre 1.516 i 2.373 euros anuals, enfront d’un rang entre 591 i 1.815 euros anuals a la resta de comunitats autònomes espanyoles. Pel que fa als màsters no habilitants per l’exercici professional, a Catalunya el preu estàndard és 3.952 euros, enfront d’una mitjana de 2.324 euros a la resta d’Espanya
(Observatorio del Sistema Universitario 2016)


En aquest punt volem recordar, per si  hi hagués algun dubte, que aquests sobrepreus de les matrícules universitàries en absolut es justifiquen per un més gran nombre de treballadors universitaris. Ans al contrari, la precarietat laboral a les universitats catalanes (en el nombre de treballadors i en els seus salaris) supera de llarg a la del conjunt de l’Estat.

2. La resolució urgènt de la gran precarietat laboral que afecta als treballadors de les universitats públiques, tant al Personal Docent i Investigador (PDI) com al Personal d’Administració i Serveis (PAS): sense cobrir moltes vacants, devaluació laboral de les que es cobreixen (convertint places de professor Titular o Catedràtic en places de professor associat, lector, etc.), augment de la contractació temporal, greuges salarials del PAS interí, salaris precaris i molt precaris, bloqueig de la promoció professional, etc.

En aquest punt, vam recordar particularment el següent:

Ø    Pel que fa al PAS, el requeriment de que el Govern de la Generalitat recolzi (mitjançant els seus grups parlamentaris o altres vies d’influència) la campanya conjunta de mobilitzacions sindicals per la incorporació del PAS de les universitats a la via de la estabilització laboral, en el context del la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).

Ø  Pel que fa al PDI, la necessitat de convocar amb urgència i de manera àmplia places permanents de totes les categories i modalitats legalment existents a les universitats, tant laborals com funcionarials: Lectors, Agregats, Titulars d’Universitat, Catedràtics d’Universitat i Catedràtics Laborals d’Universitat. Per damunt d’opinions i preferències personals respecte al dilema laboral-funcionaris (en general més ideològiques que científiques), la UGT defensem els drets individuals i col·lectius de tots els treballadors de les universitats, perquè siguin ells qui puguin decidir quines són les seves preferències professionals  (laboral o funcionari). És obligació de l’administració universitària no coartar ni bloquejar possibilitats laborals, sinó ben al contrari facilitar i promoure aquesta llibertat d’elecció professional, que probablement redundarà també en una més gran riquesa acadèmica i científica.

 En aquest context, demanem la definició i publicació a totes les universitats públiques catalanes de la seva relació de llocs de treball (RLT), tal i com és obligatori a totes les administracions públiques. Relació de llocs de treballs que en tots els casos hauria de respectar la LOU  (arts. 48.4 i 48.5) en el sentit que en cap cas el PDI temporal pot superar el 40% de la plantilla docent i pel que fa a que un mínim del 51% de places docents han de ser ocupades per funcionaris i l´acompliment de  legislació en matèria de funció pública i potestat dels funcionaris en tot allò relacionat amb el PAS.

3. La convocatòria de places tant de PAS com de PDI. Vam informar al Secretari d’Universitats, al Director General d’Universitat i a la resta d’assistents a la reunió, que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) obre, gràcies a la pressió exercida per la UGT conjuntament amb els altres sindicats, diferents vies per a la contractació, estabilització i promoció del personal de les universitats públiques:
a) La via de la taxa de reposició del 100%: totes les vacants de places estables tant de PAS com de PDI poden ser convocades per a la seva reposició...
b) La via de l’estabilització de l’article 19.6 de la Llei PGE que permet la convocatòria a efectes d’estabilització, al llarg dels propers 3 anys, del 90% de totes aquelles places temporals que hagin estat ocupades de forma interrompuda durant tres anys.

4. Finalment, exigim a l’administració universitària de la Generalitat la substitució de l’anomenat “Espai de diàleg”, clarament insuficient e inoperant, per una Mesa sectorial d’universitats, d’acord amb la previsió normativa del “Estatuto Básico del Empleado Público” (EBEP, art. 34.4).

Per tot això, convidem a tots els treballadors i treballadores de les universitats de Catalunya a prendre consciència i a reivindicar, en cada lloc de treball i universitat, el respecte escrupolós dels seus drets laborals i professionals, que són reiteradament conculcats en l’àmbit del sistema universitari i convidem a la resta d’organitzacions sindicals amb representació a les universitats a desenvolupar una tasca sindical conjunta en defensa d’aquests drets laborals i socials.

Barcelona, 16 de juny de 2017

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...