dissabte, 23 de setembre de 2017

Aclariments respecte la celebració del referèndum

Benvolguts/des,

Davant l’actual situació de conflicte polític a Catalunya per la celebració del referèndum de l’1 d’octubre, la UGT de Catalunya es posa a disposició dels treballadors i les treballadores per tal d'assessorar i resoldre els dubtes i consultes que els puguin sorgir. A més, fem els següents aclariments i/o recomanacions:

Pel que fa als empleats i empleades públics

La UGT de Catalunya ha traslladat als representants del Govern de la Generalitat que les responsabilitats polítiques les han d’assumir els responsables polítics i, en aquest sentit, cal que qualsevol ordre que s’emeti es faci per escrit. Davant de qualsevol dubte sobre com actuar, recomanem a aquests treballadors i treballadores que es posin en contacte amb els seus representants sindicals, i posarem al seu abast l’assessorament necessari.

Pel que fa a les persones treballadores que vulguin participar en les meses electorals o anar a votar i ho hagin de fer en horari laboral

La llei que regula els drets de les persones membres de les meses electorals i dels treballadors i treballadores per assistir al referèndum de l’1 d'octubre ha quedat suspesa pel Tribunal Constitucional. Per aquest motiu, els treballadors i treballadores que decideixin participar en el referèndum i hagin d’absentar-se del lloc de treball per poder fer efectiva la seva participació, ho hauran de fer mitjançant un acord per escrit amb l’empresa. És per això que des de la UGT de Catalunya instem al diàleg i a l'acord al si de les empreses per tal que qualsevol persona treballadora que vulgui exercir els seus drets civils pugui fer-ho amb les màximes garanties. Per aquest motiu, caldrà que a través de la representació dels treballadors s’arribi a acords (per escrit, per garantir-ne el compliment) amb les empreses que cobreixin aquesta participació.

Des de la UGT de Catalunya ens comprometem a defensar qualsevol persona treballadora que pugui patir algun perjudici per expressar la seva posició política o per la decisió de participar o no en el referèndum de l’1 d’octubre.
VALORACIÓ DELS COMPROMISOS ADQUIRITS PEL GOVERN DE LA GENERALITAT  DAVANT DE LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE
 
El Govern de la Generalitat s’ha reunit aquesta setmana amb CCOO i UGT,  com a sol•licitants de la convocatòria del Consell Català de la Funció Pública (CCFP), per donar resposta a la nostra petició de dotar als empleats públics de Catalunya de les garanties jurídiques suficients davant  l’1 d’octubre, tant els treballadors de la Generalitat com els de la resta d’administracions públiques de Catalunya.

Els sindicats convocats entenem que el marc adequat per parlar de tots els empleats públics de Catalunya és el Consell Català de la Funció Públic, òrgan consultiu on estan representats el Govern, l’administració de la Generalitat, l’administració local i els sindicats majoritaris representatius en l’àmbit de les administracions públiques de Catalunya: CCOO i UGT. Si s’hagués creat la Mesa de Negociació de totes les administracions públiques de Catalunya, tantes vegades reclamada pels sindicats, hagués esta el marc adequat per a la discussió d’aquest tema.

Tot i no compartir el format de la reunió, CCOO i UGT hi hem assistit perquè el nostre objectiu era conèixer i aconseguir els
compromisos necessaris per part del Govern sobre la participació i la seguretat jurídica dels empleats públics en el referèndum de l’1 d’octubre.

CCOO i UGT  reconeixem el valor polític del compromís del Govern de la Generalitat de donar cobertura als seus treballadors. Cal fer esment de la voluntat d’assumir, per part dels responsables polítics, totes les responsabilitats derivades de la preparació, organització i execució del referèndum de l’1 d’octubre, eximint els treballadors públics  de les mateixes. També està en la línia del que demanàvem els sindicats en el sentit que totes les ordres (inclosa la seva ratificació) es donin per escrit.

Els sindicats CCOO i UGT vetllarem pel compliment dels compromisos adquirits pel Govern de la Generalitat respecte a la seguretat i garanties dels seus treballadors. És per això que hem reclamat al Govern canals de diàleg àgils per resoldre els problemes i situacions que puguin anar sorgint.

Compartim amb el Govern de la Generalitat la voluntat que els compromisos adquirits es traslladin a altres administracions públiques de Catalunya, molt especialment als ens locals.


Comissió Executiva Nacional
FeSP UGT de Catalunya

Potser també t'interesa...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...